Från företagsfysioterapeut till yrkesutbildad person inom företagshälsovård

– Fr.o.m. 1.1.2022 företagsfysioterapi utan remiss

Lagen om företagshälsovård ändrar fr.o.m. 1.1.2022, varefter företagsfysioterapeuter räknas som yrkesutbildade personer inom företagshälsovård.

Lagändringen gör företagshälsovårdssamarbetet smidigare och effektiverar hanteringen av symtom i stöd- och rörelseorganen och förebyggandet av dem. I praktiken innebär detta att en arbetstagare som lider av symtom i stöd- och rörelseorganen i fortsättningen själv kan boka tid direkt till företagsfysioterapeutens mottagning. Någon skild remiss från företagsläkaren eller företagshälsovårdaren behövs alltså inte längre.

På mottagningen gör företagsfysioterapeuten en bedömning av klientens behov av vägledning utgående ifrån klientens aktuella situation och arbetsförmåga. Nödvändig uppföljning och eventuellt anknytande besök för fortsatt vägledning fastställs utifrån det faktiska behovet. Den här ändringen effektiverar egenvården av klienter med symtom i stöd- och rörelseorganen och stöder deras arbetsförmåga samt minskar risken för att sjukfrånvaron förlängs.

Tidigare har antalet besök hos företagsfysioterapeuten begränsats i enlighet med FPA:s ersättningspraxis. I och med ändringen av lagen om företagshälsovård ändrar också FPA:s ersättningspraxis och den tidigare begränsningen av antalet besök faller bort.

Detta bör beaktas i företagets verksamhetsplan för företagshälsovård. Verksamhetsplanen bör uppdateras ifall den gällande verksamhetsplanen tidigare begränsat antalet besök hos företagsfysioterapeuten.

Ifall en eventuell uppdatering av verksamhetsplanen bör göras, ta kontakt med företagets egen företagshälsovårdare.

Lagändringen medför många fördelar:
  • Förbättrar förutsättningarna för multiprofessionellt samarbete inom företagshälsovården
  • Effektiverar företagshälsovårdssamarbetet
  • Stöder att bedömningen av arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet samt planeringen av fortsatta åtgärder kan göras redan i ett tidigt skede
  • Gör det möjligt att redan vid planeringen av företagshälsovårdstjänster och verksamheten på arbetsplatsnivån effektivare beakta risker i anknytning till sjukdomar i  stöd- och rörelseorganen
  • Möjliggör företagsfysioterapeutens deltagande i rätt tid i förebyggande verksamhet och verksamhet som riktas mot arbetsplatsen
  • Effektiverar uppföljningen av arbetsförmågan samt förebyggandet av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning