Arbetsplatsutredningar

För ersättning av kostnaderna för företagshälsovård förutsätts det enligt lagstiftningen att arbetsförhållandena kartläggs med återkommande arbetsplatsbesök.

Planeringen av företagshälsovårdens verksamhet grundar sig på en arbetsplatsutredning (SRf 708/2013 6 §). Företagshälsovårdssamarbetet inleds med ett fysiskt besök på arbetsplatsen för en arbetsplatsutredning.

Med hjälp av arbetsplatsutredningen bedömer och identifierar man de hälsorisker, olägenheter, belastningsfaktorer och resurser som arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen innebär, och man fokuserar särskilt på vilken betydelse dessa faktorer har för hälsan och arbetsförmågan.

Över arbetsplatsutredningen uppgörs en skriftlig rapport, i vilken man har antecknat vilka observationer man gjort, och de behov och förslag till åtgärder som dessa förutsätter. Rapporten ska vara framlagd på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ansvarar för att en arbetsplatsutredning görs och företagshälsovården genomför den i den omfattning som arbetsplatsens behov förutsätter. I genomförandet av arbetsplatsutredningen deltar enligt god företagshälsovårdspraxis yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården enligt arbetsplatsens behov.

Arbetsplatsutredningar kan även göras som riktade utredningar. En riktad arbetsplatsutredning görs vid behov utgående från ett problem som framkommit, från ett särskilt behov eller utgående från en hälsorisk. Utredningen kan riktas till något delområde på arbetsplatsen.

Verksamhetsplan

Arbetsgivaren ska ha en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovården, som arbetsgivaren och producenten av företagshälsovårdstjänster tillsammans gör upp utifrån arbetsplatsutredningen (grundläggande utredning). Verksamhetsplanen ska årligen ses över.

I verksamhetsplanen ska också beskrivas de åtgärder för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan som är företagshälsovårdsproducentens uppgift, ifall producenten har kommit överens med arbetsplatsen om en praxis för upprätthållande av arbetsförmågan.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning