Företagsfysioterapi

Företagsfysioterapeuten arbetar i ett multiprofessionellt företagshälsovårdsteam som sakkunnig gällande funktionsförmågan i stöd- och rörelseorganen och ergonomin.

Vid individuell mottagning hos företagsfysioterapeuten undersöker och bedömer fysioterapeuten den fysiska funktionsförmågan ur arbetets synvinkel och utför vid behov test av funktionsförmågan i stöd- och rörelseorganen.

Fysioterapeuten ger råd och handledning i upprätthållandet och främjandet av hälsan i stöd- och rörelseorganen samt i valet av lämpliga arbetsställningar, -sätt och -rörelser.

I samarbete med arbetsplatsen deltar företagsfysioterapeuten i utvecklandet och planeringen av åtgärder, arbetsutrymmen och -redskap som främjar välmående i arbetet.

Företagsfysioterapeutens direktmottagning

Med företagsfysioterapeutens direktmottagning avses det första besöket som en klient med symtom i stöd- och rörelseorganen gör och som bokas av klienten själv då det överenskommits med arbetsgivaren om direktmottagning.

Behandling av akuta skador och följder av olycksfall hör inte till direktmottagningen.

En företagsfysioterapeut som fått direktmottagningsutbildning för fysioterapeuter utreder med hjälp av en noggrann symtombedömning och en klinisk undersökning orsaken till symtom i stöd- och rörelseorganen, bedömer behovet av fortsatt behandling och ger individuella, specifika anvisningar för egenvård och behandling av smärtan.

Företagsfysioterapeuten uppmuntrar till aktivitet och gör upp en plan för främjande av funktions- och arbetsförmågan, bedömer arbetets inverkan på symtomen i stöd- och rörelseorganen, påverkar aktivt klientens arbetssätt och arbetsförhållanden samt ger vid behov ändringsförslag.

Rehabiliteringsåtgärder inleds så fort som möjligt för att återställa funktions- och arbetsförmågan.

Fysioterapeuten kan vid behov bevilja 1–5 dagar sjukledighet. Företagsfysioterapeuten har möjlighet att konsultera läkare och vid behov hänvisas klienten till läkarmottagning.

Med verksamheten kan man förhindra att symtomen drar ut på tiden och påskynda återgången till arbetet. Snabb skingring av rädsla som anknyter till smärta förebygger långvariga symtom och minskar passiviteten hos personer med symtom i stöd- och rörelseorganen. Aktiviteten ökar och behovet av sjukledigheter och tiden för nedsatt funktionsförmåga förkortas när man vet hur man ska hantera smärtan och hur man själv kan påverka den, får individuella, trygga och specifika anvisningar för träning på egen hand och för återställandet av funktionsförmågan.

Direktmottagningsverksamheten effektiverar verksamheten och ökar kostnadsbesparingarna i och med att antalet sjukledighetsdagar och behovet för fortsatta undersökningar minskar och genom att rehabiliteringen och återgången till arbetet påskyndas.

Man måste komma överens om företagsfysioterapeutens direktmottagning med kundföretaget och genomförandet av tjänsten måste antecknas i företagshälsovårdens verksamhetsplan.

Företagsfysioterapeuten kan vid behov be klienten komma på ett uppföljningsbesök och kan på klientens arbetsplats, utifrån en bedömning av arbetet och arbetsförhållandena, ge rådgivning och handledning som främjar arbetsförmågan.


Tid till företagsfysioterapeutens mottagning bokas via tidsbokning på nätet eller per telefon 06 828 7361.

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning