Hälsoundersökningar

I början av ett arbetsförhållande och vid bestämda tidpunkter därefter går man till hälsoundersökning.

Hur ofta undersökningarna görs och vilka åtgärder de innehåller bestäms utgående från arbetstagarens hälsa, arbetsförhållandena, kraven i arbetet och utgående från arbetstagarens personliga egenskaper.

Vid hälsoundersökningen bedömer en företagshälsovårdare arbetstagarens behov av rehabilitering och av andra stödåtgärder för arbetsförmågan.

Som en del av hälsoundersökningen använder vi en elektronisk enkät för välmåendekartläggning.

Vid behov hänvisas arbetstagaren till en företagsläkare eller en sakkunnig inom företagshälsovården för information, råd och handledning eller för bedömning av arbetsförmågan.

Om arbetstagaren så vill kan han/hon begära en undersökning av hälsotillståndet eller en bedömning av arbetets belastning.


Tidsbeställning till hälsoundersökning görs via tidsbokning på nätet eller per telefon 06 828 7361 till den egna företagshälsovårdaren.


Blodprovstagning på Työplus’ verksamhetsställe i Karleby (Mariegatan 26)

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning