Dataskyddsansvarig

Kaisa Myllymäki
Dataskyddsansvarig

Tfn 040 806 8165
E-post: kaisa.myllymaki(at)tyoplus.fi

Postadress: Työplus Yhtiöt Oy/Dataskyddsansvarig,
Mariegatan 26,
67200 KARLEBY

Så här hanterar vi dina personuppgifter

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har trätt i kraft 25.5.2018. Dataskyddsförordningen inverkar bl.a. på hur Työplus kan samla in och använda dina personuppgifter. Förordningen stärker ditt skydd av personlig integritet.

Vi vill skydda den personliga integriteten så bra som möjligt och därför förhåller vi oss med allvar till dataskydd. Vi använder personuppgifter enbart i anknytning till Työplus Yhtiöt Oy:s användningsändamål och hanterar alla personuppgifter med aktsamhet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt iakttar god informationshantering.

Vi hanterar personuppgifterna bara i den omfattning det är nödvändigt med tanke på hanteringen. Uppgifterna hanteras enbart av personer i vilkas arbetsuppgifter hanteringen av nämnda uppgifter ingår. Du är berättigad att granska dina egna uppgifter.

Du får mera information om skyddet av personlig integritet i dataskyddsbeskrivningen.

Begäran om rättelse

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära att inexakta och felaktiga uppgifter som rör dig rättas och att ofullständiga uppgifter kompletteras.

Om du vill att dina person- eller patientuppgifter rättas ska du göra en skriftlig begäran om rättelse och lämna in den personligen till det av Työplus verksamhetsställen som du besökt. Begäran behandlas av den yrkesperson inom hälsovården som har svarat för din vård eller av medicinska direktören i Työplus.

Om läkaren eller annan yrkesperson inom hälsovården, som svarat för din vård, trots de åsikter du framfört anser att uppgifterna som rör dig inte är inexakta eller felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas, kan uppgifterna inte rättas. Patientuppgifter kan inte heller rättas om rättelsen av dem strider mot social- och hälsovårdsministeriets anvisningar.

I begäran om rättelse antecknas om begäran godkänts eller avslagits. Om begäran om rättelse inte godkänns ges en motivering till avslaget i blanketten. Du har rätt att föra ärendet till dataombudsmannen för behandling.

Begäran om granskning av registeruppgifter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig/den person som du representerar, i det register som Työplus Yhtiöt Oy upprätthåller.

Begäran om handlingar från Työplus

 Utlämnande av handlingar till Työplus

Fullmakt för uthämtning av annan persons handlingar

Fyll i, printa och underteckna fullmakten och ta med den till Työplus´ verksamhetsställe.

Begäran om utlämnande av uppgifter om en avliden person

© Työplus Yhtiöt Oy

Tillgänglighetsutlåtande

Dataskyddsbeskrivning