Työfysioterapia

Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollon moniammatillisessa tiimissä tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn ja ergonomian asiantuntijana.

Työfysioterapeutin yksilövastaanotolla työfysioterapeutti tutkii ja arvioi fyysistä toimintakykyä työn näkökulmasta tehden tarvittaessa tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykytestejä.

Työfysioterapeutti antaa neuvontaa ja ohjausta tuki- ja liikuntaelimistön terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä sopivien työasentojen, -tapojen ja -liikkeiden valinnassa.

Yhteistyössä työpaikan kanssa työfysioterapeutti osallistuu työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden, työtilojen ja -välineiden kehittämiseen ja suunnitteluun.

Työfysioterapeutin suoravastaanotto

Työfysioterapeutin suoravastaanotolla tarkoitetaan tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan ensikäyntiä, jolle asiakas varaa itse ajan silloin, kun suoravastaanotosta on työnantajan kanssa sovittu.

Akuuttien vammojen ja tapaturmien hoito ei kuulu suoravastaanotolle.

Suoravastaanottokoulutuksen saanut työfysioterapeutti selvittää huolellisen oirekartoituksen ja kliinisen tutkimisen avulla tule-oireen syytä, arvioi jatkohoidon tarvetta ja antaa yksilölliset täsmäohjeet omahoitoon ja kivun hoitoon.

Työfysioterapeutti rohkaisee aktiivisuuteen ja tekee suunnitelman toiminta- ja työkyvyn edistämiseksi, arvioi työn vaikutusta tuki- ja liikuntaelinoireisiin ja vaikuttaa aktiivisesti asiakkaan työtapoihin ja työoloihin sekä ehdottaa tarvittaessa muutoksia.

Kuntoutustoimenpiteet käynnistetään mahdollisimman nopeasti toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi.

Fysioterapeutti voi tarvittaessa myöntää sairauslomaa 1–5 päivää. Työfysioterapeutilla on mahdollisuus konsultoida lääkäriä ja tarvittaessa asiakas ohjataan lääkärin vastaanotolle.

Toiminnalla voidaan ehkäistä oireiden pitkittymistä ja nopeuttaa työhön paluuta. Nopea kipuun liittyvien pelkojen hälventäminen ehkäisee oireiden pitkittymistä ja vähentää tule-oireisten passiivisuutta. Kun tietää miten kivun kanssa voi toimia ja miten siihen voi itse vaikuttaa, saa yksilölliset ja turvalliset täsmäohjeet omaharjoitteluun ja toimintakyvyn palauttamiseen, lisää tämä aktiivisuutta, lyhentää sairauslomien tarvetta ja toimintakyvyn alenemaa.

Suoravastaanottotoiminta tehostaa toimintaa ja lisää kustannussäästöjä mm. vähentämällä sairauslomapäiviä sekä nopeuttamalla kuntoutumista ja työhön palaamista. Myös tarve ei-suositusten mukaisille jatkotutkimuksille vähenee.

Työfysioterapeutin suoravastaanotosta on sovittava asiakasyrityksen kanssa ja palvelun toteuttaminen on kirjattava työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Työfysioterapeutti voi tarvittaessa sopia asiakkaan kanssa seurantakäynnistä sekä antaa työn ja työolojen arvioon perustuvaa työkykyä edistävää neuvontaa ja ohjausta tarvittaessa myös asiakkaan työpaikalla.


Aika työfysioterapeutin vastaanotolle varataan verkkoajanvarauksen kautta tai puhelimitse 06 828 7360.

© Työplus Yhtiöt Oy

Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste