Työpaikkaselvitykset

Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen edellyttää, että työolosuhteet kartoitetaan lainsäädännön mukaan toistuvin työpaikkakäynnein.

Työterveyshuollon toiminnan suunnittelu perustuu työpaikkaselvitykseen (VNa 708/2013 6 §). Työterveysyhteistyö aloitetaan työpaikkaselvityksen tekemisellä fyysisenä käyntinä työpaikalla.

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan ja tunnistetaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja -haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen terveydellistä merkitystä ja merkitystä työkyvylle.

Työpaikkaselvityksestä laaditaan kirjallinen raportti, johon on kirjattu havainnot, niiden edellyttämät tarpeet ja toimenpide-ehdotukset. Raportin on oltava nähtävillä työpaikalla.

Työpaikkaselvityksen teettäminen on työnantajan vastuulla ja työterveyshuolto toteuttaa sen siinä laajuudessa kuin työpaikan tarpeet edellyttävät. Työpaikkaselvityksen toteuttamiseen osallistuu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti työterveyshuollon ammattihenkilöitä sekä työterveyshuollon asiantuntijoita työpaikan tarpeiden mukaisesti.

Työpaikkaselvityksenä voidaan tehdä myös suunnattuja selvityksiä. Suunnattu työpaikkaselvitys tehdään tarvittaessa esiin tulevan ongelman, erityistarpeen tai terveysriskin perusteella. Selvityksen voi suunnata johonkin työpaikan osa-alueeseen.

Toimintasuunnitelma

Työnantajalla pitää olla työterveyshuollon toiminnasta kirjallinen ja vuosittain tarkistettava suunnitelma, jonka työnantaja ja työterveyshuollon palveluntuottaja laativat työpaikkaselvityksen (perusselvitys) perusteella.

Toimintasuunnitelmassa kuvataan myös työterveyshuollon palveluntuottajan tehtävänä olevat työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimenpiteet, jos työpaikan kanssa on sovittu työkyvyn hallinnan toimintakäytännöstä.

© Työplus Yhtiöt Oy

Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste